Welcome to Comuna Padureni, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Padureni, judetul Vaslui
Anunt important LG nr 231 din 2018

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Model cerere pentru indemnizatie de crestere a copilului

Model formular in vederea efectuarii anchetei sociale


Acte necesare depunerii ajutorului social

- Acte de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de nastere /cãsãtorie/ deces, hotãrâre judecãtoreascã de divorț, livret familie) - original si copie;

- Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizație persoana cu handicap, adeverințã de salariu, declarație de la notar cu privire la venituri);

- Adeverințã Agenția Județeanã de Ocupare a Forței de Muncã TRIMESTRIAL — persoana aptã de muncã este în cãutarea unui loc de muncã si nu a refuzat nejustificat un loc de muncã/ curs de calificare);

- Adeverințã privind starea sãnãtãții (certificate medicale din care sã rezulte înadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate);

- Cerere si declaratie privind veniturile (tipizate)

- Adeverinta privind veniturile realizate supuse impozitarii eliberata de Administratia Financiara-Primarie-

- Dosar cu sina

- Adeverinta Registru Agricol (Primarie)

- Certificat de atestare fiscal pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local

Dovada privind componența familiei se face cu urmãtoarele acte, în copie:

- buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetãțenilor români;

- documentul de identitate, pasaport sau, dupã caz, permis de sedere temporarã, permis de sedere permanentã, cartea de rezidențã, cartea de rezidențã permanentã, eliberate de autoritãțile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetãțenilor strãini sau apatrizi.

- certificatele de nastere ale copiilor;

- livretul de familie;

- certificatul de cãsãtorie;

- hotãrârea definitivã de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

- actul din care sã rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

- acte din care sã rezulte cã un membru al familiei urmeazã o formã de învãțãmânt ;

- acte din care sã rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;

- dupã caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

Persoanele apte de muncã ce nu realizeazã venituri din salarii sau din alte activitãți trebuie sã prezinte:

- adeverințã cã sunt în evidența agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncã, pentru încadrare în muncã si nu au refuzat un loc de muncã.


Documente necesare pentru indemnizația de creștere a copilului pentru salariați

ACTE NECESARE DOSAR (in copie)

-cerere tip- (Anexa 1);

-documente identitate parinti;

-certificat casatorie;

-certificate de nastere ale tuturor copiilor- original si copie;

-extras de cont pe numele solicitantului;

-dosar cu sina.

-adeverința tip - (Anexa 2), eliberatã de cãtre angajator, din care sã reiasã indeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare si veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de nasterea copilului); Observație: adeverințã tip - format nou (Anexa 2) mentioneazã si numãrul de zile lucrate, concediu medical si de odihnã pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- decizia sau adeverința eliberatã de cãtre angajator din care sã rezulte reluarea activitãții sau, daca se solicita direct stimulent, sa rezulte obtinerea de venituri impozabile.

ATENTIE! – la depunerea documentatiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor in ORIGINAL!!!


Documente necesare pentru alocația de susținerea a familiei

Acte necesare în vederea intocmirii dosarului pentru alocația de sustinere a familiei, pentru familiile care au în intreținere copii minori si care au un venit net de pana la 530 lei/membru de familie:

-livretul de familie, completat la zi (de catre Serviciul Stare Civila) – copie si original;

-carti/buletine de indentitate ale parintilor (copie si original);

-Certificat atestare fiscala (DEFPL Iasi pentru bunurile aflate in proprietate) pentru anul anterior depunerii cererii

-certificatul de cãsãtorie al pãrinților (copie si original);

-certificate de nastere ale copiilor minori si cãrți de identitate (dupa caz);

-adeverințe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de somaj / ajutor social / declarație notarialã din care sa reiasã faptul cã nu se realizeazã venituri, pentru luna anterioarã depunerii cererii, în adeverințele de salariat fiind necesar sã se menționeze si dacã solicitanții beneficiazã sau nu de bonuri de masã;

-cupon pensie de intreținere, dacã este cazul;

-cupon alocație de stat/extras de cont;

-adeverințã bunuri de la administrația financiarã (terenuri, autoturisme etc), daca este cazul;

-adeverinte de elev pentru copiii de varsta scolara, in care sa se mentioneze daca minorii repeta anul scolar si motivul, daca este cazul; pentru copiii care repeta anul din motive medicale, se va atasa copie certificat medical;

-hotarare de plasament familial, daca este cazul;

-hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau adeverinta de la penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul;

-certificat de incadrare in grad de handicap pentru copii si/sau adulti, daca este cazul;

-copie contract locuinta;

-2 dosare de incopciat.

Atentie! In cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerate familie beneficiara dupa noua lege, vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentru partenerul (concubinul) solicitantului.


Documente necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii

ACTE NECESARE DOSAR:

-dosar cu sina,

-cerere completata si semnata de reprezentantul legal al copilului;

-originalul si copia certificatului de nastere al copilului;

-actul de identitate al reprezentantului legal;

-documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz;

-daca solicitantul opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal se solicita extras de cont, cont IBAN de la banca.

In situația în care pãrinții nu sunt cãsãtoriți, se solicit prezența ambilor pãrinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.


Alocatia de stat pentru copii - pentru copiii nãscuți în U.E.

- CERTIFICAT NASTERE COPIL – copie si original

- BULETINE/CARTI IDENTITATE PARINTI – copie si original;

- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacã se doreste plata în cont bancar);

- Dosar sina;

- Formularul E 411/Adeverințã de la instituțiile abilitate (din țara unde s-a nãscut copilul) sau adeverințã de salariat cu menționarea datei angajãrii pentru pãrinții care lucreazã în România.

In situația in care pãrinții nu sunt cãsãtoriți, se solicita prezența ambilor pãrinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.


Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuinței

1. Actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei

- copii dupã BI-CI;

- certificatele de nastere ale copiilor;

- certificatul de cãsãtorie;

- hotãrârea definitivã de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

- actul din care sã rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

2. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeazã sau, dupã caz, le-au realizat în luna anterioarã solicitãrii dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2014 va fi completata cu

veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate si actele doveditoare sunt cele menționate în formularul de cerere:

- drepturi provenite din salarii (salar net cu mențiunea daca beneficiazã sau nu de bonuri de masã), sau activitați independente;

- indemniții de somaj, pensii, indemnizații speciale, indemnizația-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizația lunarã pentru persoanele cu handicap, alocațiile de stat pentru copii, venituri din dobânzi, venituri din activitãți agricole, alte drepturi etc.

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

- sumele provenite din alocația pentru susținerea familiei;

- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

- ajutoarele de stat acordate producãtorilor agricoli;

- bursele de studiu si cele sociale, precum si bursele acordate în cadrul Programului național de protecție socialã “Bani de liceu”;

- veniturile obținute din activitãțile cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãți cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

3. Acte de proprietate/chirie –copie xerox dupã actul de proprietate, ori actul de închiriere, comodat, folosințã, pentru titular viza obligatorie pe buletin

4. Factura de la furnizorul de agent termic/gaz metan/energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încãlzirea locuinței cu gaz metan, energie electricã, energie termicã

Obs. Studenții întreținuți de pãrinți si care locuiesc separat de acestia, nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului, conform art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr.70/2011.

Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar pãrinții locuiesc la alte adrese si care nu contribuie la întreținerea minorului, trebuie sã aibã instituitã mãsura plasamentului sau a tutelei, altfel sunt considerați în întreținerea pãrinților naturali.

Termen pentru depunere: pentru a beneficia pentru luna noiembrie data limita este de 20 noiembrie. Dupa data de 21 octombrie pana pe data de 20 a lunii decembrie dreptul se stabileste pentru luna decembrie.

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI:

1. Comunicarea în scris a modificãrilor cu privire la componența familiei;

2. Comunicarea în scris a modificãrilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri si declarații pe proprie rãspundere, însoțitã de actele justificative, la sediul DAC Iasi.

Aceastã obligație este imperativã, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna urmãtoare producerii modificãrii.

Nedeclararea corectã a componeneței familiei/a veniturilor familiei/ a deținerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintã infracțiune si va fi în mod obligatoriu sesizatã organelor de urmãrire penalã.


Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza:

1. accidentelor de muncã si bolilor profesionale, conform legii;

2. neoplaziilor si celorlalte boli prevãzute de art.68 al.1 lit.b din Legea 63/2010;

3. bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legãturã cu munca în raport cu gradul de reducere a capacitãții de muncã invaliditatea este:

1. de gradul I, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãții de muncã si a capacitãții de autoîngrijire;

2. de gradul II caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãții de muncã, cu pãstrarea capacitãții de autoîngrijire;

3. de gradul III, caracterizatã prin pierderea a cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, persoana putând sã presteze o activitate profesionalã corespunzãtoare a cel puțin jumãtate din timpul normal de muncã.

Criteriile si normele pe baza cãrora se face încadrarea în gradele I , II si III de invaliditate, sunt cele aplicate în sistemul public de pensii si asigurãri sociale.

încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisã de medicul specializat în expertizã medicalã si recuperarea capacitãții de muncã (medicul expert al asigurãrilor sociale) care activeazã pe lângã casele teritoriale de pensii (din sistemul public de pensii), în termen de 45 zile de la data înregistrãrii cererii însoțitã de documentația necesarã..

împotriva deciziei emise în conformitate cu alineatul precedent se poate face contestație în condițiile prevãzute în Legea nr. 263/2010.

Decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate necontestatã în termen este definitivã.

Asigurații care si-au pierdut capacitatea de muncã datoritã unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legãturã cu munca beneficiazã de pensie de invaliditate dacã îndeplinesc stagiul de cotizație necesar în raport cu vârsta conform prevederilor Legii nr. 263/2010.

Beneficiazã de pensie de invaliditate si asigurații care pânã la data ivirii invaliditãții au realizat cel puțin jumãtate din stagiul de cotizare necesar prevãzut prin dispozițiile Legii nr. 263/2010.

Dreptul la pensie de invaliditate se modificã sau înceteazã începând cu luna urmãtoare celei în care s-a emis decizia medicalã asupra capacitãții de muncã, decizie emisã în urma revizuirii.

Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionari de invaliditate care:

a) prezintã invaliditãți care afecteazã ireversibil capacitatea de muncã;

b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevãzute de lege;

c) au vârsta mai micã de pânã la 5 ani fațã de vârsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare conform legii.

Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de muncã au dreptul la indemnizație pentru însoțitor în cuantum fix. Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintã 80% din valoarea unui punct de pensie si se suportã de la bugetul de stat, conf. art.77 al.3 din Legea nr. 263/2010.

Indemnizația pentru însoțitor se menține si dupã obținerea pensiei pentru limitã de vârstã pe toatã durata acordãrii acestei pensii.

La îndeplinirea condițiilor pentru pensie pentru limitã de vârstã, pensia pentru invaliditate devine pensie pentru limitã de vârstã.

Prevederile Legii nr. 263/2010 referitoare la:

– stagiul potențial;

– revizuirea medicalã;

– sancțiunile pentru neprezentarea la revizuirea medicalã;

– revizuirea medicalã la cerere;

– programele de recuperare;

– alte elemente prevãzute de lege,

aplicabile în mod corespunzãtor si în sistemul propriu al C. C. B. R.

Legislație

Pensia de invaliditate

Art. 68

(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza:

a) accidentelor de muncã si bolilor profesionale, conform legii;

b) neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;

c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legãturã cu munca.

(2) Beneficiazã de pensie de invaliditate, în condițiile prevãzute la alin. (1), si persoanele care se aflã în situațiile prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. c) si g).

(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condițiile prevãzute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studenții care si-au pierdut total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, ca urmare a accidentelor de muncã sau bolilor profesionale survenite în timpul si din cauza practicii profesionale.

(4) Persoanele care si-au pierdut total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã si marii mutilați, ca urmare a participãrii la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legãturã cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinsi într-un sistem de asigurãri sociale anterior datei ivirii invaliditãții din aceastã cauzã, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleasi condiții în care se acordã pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncã.

art. 49 alin. (1) lit. c) si g)

Art. 49

(1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;

c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;

d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 — 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;

e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;

f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;

g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.

(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi.

(4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de prezenta lege.


Situatia beneficiarilor de ajutoare sociale

Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Pădureni: 1 asistent social şi 1 asistent social din cadrul Centrului de zi pentru copii Pădureni.

La nivel local, există acreditare pentru următoarele servicii sociale primare: activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup; activitate de informare despre drepturi şi obligaţii; măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză; măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate persoanelor în dificultate; activităţi şi servicii de consiliere; măsuri şi activităţi de prevenire sau limitare a unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

In luna aprilie 2014, la nivelul comunei Pădureni existau:

• 36 de dosare în plată VMG (75 de persoane beneficiare);

• 20 de persoane cu handicap din care: 1 cu asistent personal şi 19 cu indemnizatii;

• 14 copii în plasament (PF şi AMP).

La nivelul comunei Pădureni, prin proiecte PHARE a fost construit un centru de zi pentru 30 de copii care provin din familii aflate în dificultate pentru evitarea abandonului şcolar. Aici copiii iau masă de prânz, îşi fac lecţiile, se pot odihni şi sunt ajutaţi de cadre didactice pentru a se pregăti. Seara sunt transportaţi înapoi acasă - la familie cu microbuzul.

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech